Best Consult Group s.r.o.

V 21. storočí vo svete technológii, progresivity, efektívneho obchodu a bohatstva vyspelých krajín sa mnohé firmy, múdri a rozumní obchodníci, biznismeni vracajú späť k prapodstate činnosti, vzniku a chodu vlastných firiem. A všetci sa zjednotili v jednej najdôležitejšej myšlienke, s ktorou som sa stotožnil aj ja zo svojich skúsenosti v oblasti obchodu, že všetky firmy sú závislé od ľudského potenciálu. Preto tieto firmy hľadajú možnosti, akým spôsobom skvalitniť, vylepšiť, nájsť potrebný ľudský potenciál a obsadiť ním pozície vo vlastnej firme. K tomuto sú im nápomocné agentúry, ľudia, ktorí sa zaoberajú psychológiou, personalistikou, t.j. tí, ktorí sa zaoberajú samotným človekom, jeho správaním, povahovými vlastnosťami, to znamená, jeho vlastnou osobnosťou. Máloktorá firma však dokáže preniknúť do podstaty osobnosti človeka tak, aby ju posudzovaný človek nedokázal ovplyvniť alebo zavádzať. V mojom 9-ročnom pôsobení v oblasti manažmentu a obchodu som sa stretol pri pôsobení v rôznych spoločnostiach len s jednou takouto spoločnosťou a len s jedným takýmto človekom, ktorý povahové vlastnosti každého jedného človeka dokáže vystihnúť s bezkonkurenčnou mierou validity a to bez ohľadu na to, akým dojmom sa posudzovaná osoba snaží navonok zapôsobiť. Touto firmou je agentúra PSYCHOTREND a PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD..

V obchodnej oblasti, v ktorej pracujem, sa mi veľakrát stalo, že obchodníci prichádzajúci do styku so zákazníkmi (a najmä tí, ktorí boli zo strany zákazníka odmietnutí alebo nepochopení), zostali často frustrovaní, znechutení z práce, a ťažko sa mne, ako nadriadenému týchto obchodníkov, hľadala cesta, ako týchto ľudí zbaviť tejto frustrácie a keďže som to ako manažér nevedel uspokojivo ľuďom vysvetliť, hľadal som spôsob, kto by mi v tomto smere pomohol, pretože dôsledkom tohto všetkého bolo, že vyškolení (častokrát veľmi kvalitne vyškolení) obchodníci po 3-4 mesiacoch odchádzali z firmy a celkovo z obchodu do iných pracovných oblastí. Vtedy sme sa dohodli s doktorom Ďurdiakom, že urobíme pilotný projekt práce s ľuďmi podľa jeho metód a prístupu k ľuďom. Ľuďom sa dostávalo pozornosti v oblasti osobného koučingu, kde už po prvom stretnutí, čo bolo až neuveriteľné, ľudia nielenže strácali zábrany oslovovať nových klientov, ale tiež mali jasnú predstavu, ako napredovať ďalej vo svojom pracovnom aj osobnom živote. Týmto som dosiahol to, čo som potreboval, že ľudia zostávali vo firme dlhšie, cítili, že patria do firmy a boli voči firme podstatne lojálnejší. Tento čas, ktorý mi zostal ako manažérovi, som mohol využiť na ďalší odborný rozvoj týchto ľudí a samozrejme aj celej firmy.

Na základe mojej niekoľkoročnej práce v oblasti obchodu som v určitom čase dospel do štádia, keď som pociťoval, že po odbornej stránke mi už máloktorý manažér môže niečo dať. Naopak, v raste osobnosti som stále cítil a stále cítim, že mám kde napredovať, mám sa v čom zdokonaľovať a preto aj ja osobne využívam služby doktora Ďurdiaka v oblasti osobného koučingu, kde ja, ako manažér, nachádzam pod jeho vedením také rezervy v mojej osobnosti, o ktorých som pochyboval, žeby som ich niekedy mohol mať a využívať, alebo žeby mi tieto vlastnosti boli prirodzené.

Čo sa týka ďalšej oblasti, v ktorej spolupracujeme, to je oblasť výberu ľudí na pozície v mojej spoločnosti, ako aj v predchádzajúcich, v ktorých som pôsobil. Je to jedna z veľmi dôležitých činností, pretože pri výbere dokáže doktor Ďurdiak s veľmi vysokou mierou validity určiť povahové vlastnosti, dostať sa za „masky“ jednotlivých uchádzačov priamo ku koreňu veci a osobnosti človeka. Takýto výber mi neskutočne uľahčuje obsadzovanie ľudí na jednotlivé pozície, pretože sa mi odbúrava neistota a po určitom čase zbytočné prekvapenie z neschopnosti ľudí, pretože v tomto prípade viem presne, koho na tú konkrétnu pozíciu obsadzujem a s čím môžem do budúcnosti počítať a ako môžem tohto človeka vo firme viesť a riadiť.

Spolupracovať s doktorom Ďurdiakom odporúčam každému najmä preto, lebo má také danosti a vlastnosti pracovať s ľuďmi, ktoré som ešte nezažil u žiadneho psychológa ani personálneho poradcu. Jedinečným spôsobom vie vystihnúť podstatu človeka, nikto sa pred ním neschová, môže si nasadiť masku, akú chce, i tak vie presne identifikovať jeho vlastnosti a potom poradiť, ako jeho osobnosť rozvíjať a pracovať s ním ďalej.

Ing. Karol Jurík
generálny riaditeľ spoločnosti Best Consult Group, s.r.o.
www.bestconsultgroup.com


So službami spoločnosti PSYCHOTREND som sa prvý raz zoznámil začiatkom roku 2007. Od tej doby nepretržite spolupracujeme, nakoľko ponúkané služby významným spôsobom na začiatku procesu dokážu ovplyvniť samotný výber kandidáta (určiť jeho schopnosti) vhodného na zastávanie danej pozície a následne usmerniť jeho činnosť s jasným poukázaním na jeho silné a slabšie stránky.

Veľký význam v oblasti riadenia zohráva „kaučing“ kde v „ťažkých situáciách“ dokáže PeadDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD. jasne poukázať na príčiny daného stavu, v ktorej fáze sa človek nachádza, čo bude nasledovať, ak daná situácia nebude riešená a hlavne dá jasné návody, ako danú situáciu riešiť. Hlavný význam vidím v tom, že človek, ktorý sa dostal do tzv. „slepej uličky“, po absolvovaní kaučingu vidí cestu riešenia danej situácie, ale čo je najpodstatnejšie, je presvedčený o vlastných schopnostiach danú situáciu riešiť. Tu by som rád dodal, že kaučing zahŕňa riešenie nie len pracovných, ale aj osobných problémov. Toto predpokladám ocení každý, kto pracoval na pozícii, kde riadil ľudí a vie ako ťažko sa plnia úlohy s človekom, ktorý má vážne osobné problémy.

V závere si dovolím pár vlastných postrehov z jednotlivých „sedení“, ktoré som osobne absolvoval s pánom doktorom Ďurdiakom. Na jednotlivých sedeniach sme riešili problémy pracovného, ale aj osobného charakteru. Nie vždy som hovoril o všetkých problémoch, ale iba o tých, ktoré som považoval za najdôležitejšie. Na jednom takomto sedení sme tiež prebrali určité problémy a keď sme už končili, tak mi doktor Ďurdiak povedal „…a tento problém skúste riešiť takto“. Čo na tom bolo zaujímavé? Daný problém som mal, ale na spomínanom sedení som ho nepovedal. Vtedy som pochopil slogan spoločnosti „Povieme vám aj to, čo vám iní povedať nevedia…“.

Keby mi dnes dal niekto otázku, či odporúčam služby spoločnosti PSYCHOTREND, poviem iba toľko: „Kto neskúsil, neuverí!“.

Ing. Pavel Geršl
oblastný manažér spoločnosti Best Consult Group s.r.o.
www.bestconsultgroup.sk


Osobne si myslím, že služby, ktoré poskytuje doktor Ďurdiak, nie sú bežné. Nie sú to frázy, naučené poučky, či slová doktorov, ktorí sa Vás snažia počúvať len preto, aby si splnili svoju taxu. Na jeho službách je výnimočné, že dokáže vidieť v človeku to, čo on sám nevidí i keď veľakrát má riešenie pred sebou.

Dokáže mu ukázať správnu cestu, aké má mať postoje k jednotlivým životným situáciám, či ako rozvíjať svoju osobnosť. A to má pre človeka skutočne veľkú hodnotu. Sám som sa presvedčil, že odborné poradenstvo, ktoré poskytuje doktor Ďurdiak, je dôležité pre môj osobný a pracovný rozvoj. Práve preto som rád, že s ním spolupracujem a každému odporúčam túto službu.

Tibor Sabo
oblastný manažér Best Consult Group s.r.o
www.bestconsultgroup.com